Ганаа:Эхлээд өөрийгөө анхаарч хайрла, дараа нь бусдыг анхаарч хайрла/63/

|

“Эхлээд өөрийгөө анхаарч хайрла, дараа нь бусдыг анхаарч хайрла.”  

Хүү : Түвшээ Ганаа